ഇന്നൊവേറ്റീവ് സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോജക്ട് അവാർഡ് ക്ഷണിച്ചു          നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്           കുസാറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തൊഴിൽ റാങ്കിംഗിൽ മുന്നോട്ട്                    
കഴിഞ്ഞു പോയ പരിപാടികളിലൂടെ
ചില പ്രയോജനകരമായ താളുകൾ