ഡി എസ് ടി ഇൻസ്പയർ ഫെല്ലോ           റിസർച്ച് ഫെലോ ഒഴിവ്          കുസാറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്‌കാരം           പ്രൊജക്റ്റ് ഫെലോ - സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് വകുപ്പ്                     IPTSE 2019-20          എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റി പാരഡൈം - വർക്ക്‌ഷോപ്പ്          വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2019-20 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു           ഒൻപത് സെമസ്റ്റർ ബി‌ബി‌എ / ബി‌സി‌എം ,എൽ‌എൽ‌ബി (ബഹുമതികൾ), പ          ഡിപ്പാർട്മെൻറ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ:- ഇന്റർവ്യ          സ്‌കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിനായി ഡ          യുജിസി STRIDE സ്കീം           UGC - MOOCs                    
കഴിഞ്ഞു പോയ പരിപാടികളിലൂടെ
ചില പ്രയോജനകരമായ താളുകൾ