ചാന്‍സലര്‍ / അദ്ധ്യക്ഷന്‍

Chancellor

ശ്രീ. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ
ബഹു. കേരള ഗവര്‍ണര്‍
കേരള രാജ്ഭവന്‍
കേരള ഗവര്‍ണര്‍ ക്യാമ്പ് പി. ഒ.
തിരുവനന്തപുരം – 695 099

വിലാസം:

കേരള രാജ്ഭവന്‍,

കേരള ഗവര്‍ണറുടെ ക്യാമ്പ്-പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം- 695099
കേരളം, ഇന്ത്യ,
പിന്‍(സിപ് കോഡ്): 695099