എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റി പാരഡൈം - വർക്ക്‌ഷോപ്പ്                    
കഴിഞ്ഞു പോയ പരിപാടികളിലൂടെ
ചില പ്രയോജനകരമായ താളുകൾ