സര്‍വ്വകലാശാല ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍

ഡോ. കെ. ടി. ജലീല്‍
കേരള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മന്ത്രി
Room No. 401, 4th Floor, Secretariat Annex I
Thiruvananthapuram