സര്‍വകലാശാല ഉപ-അധിപതി

PVC_Photo

പ്രൊഫ. (ഡോ.) പി.ജി. ശങ്കരൻ

e-mail: pgsankaran@cusat.ac.in
Ph: 0484 - 2577619(O), 9847348528