നിയമാനുസൃത അധികാരികള്‍

സര്‍വകലാശാല അധിപതി

പ്രൊഫ. (ഡോ.) കെ. എൻ. മധുസൂദനൻ

e-mail: rector@cusat.ac.in
Ph: 0484 - 2577619(O)

VC_Photo

സര്‍വകലാശാല ഉപ-അധിപതി

പ്രൊഫ. (ഡോ.) പി.ജി. ശങ്കരൻ

e-mail: pgsankaran@cusat.ac.in
Ph: 0484 - 2575699(O)
         9847348528(Mobile)

VC_Photo

സര്‍വ്വകലാശാലാ ഭരണാധികാരി

പ്രൊഫ. (ഡോ.)കെ . അജിത
0484-2575396,2577595 (Fax)
9447646240
ajiravi@cusat.ac.in

Ajitha

പരീക്ഷ കൺട്രോളർ

ഡോ. സുനിൽ കെ നാരായണൻകുട്ടി
0484-2577109,2575301 (Fax)
9995300093
controlexcusat@cusat.ac.in

ധനകാര്യ പ്രമാണി

ശ്രീ. സുധീർ എം. എസ്.  
0484-2577109,2575301 (Fax)
9995300093
controlexcusat@cusat.ac.in