സര്‍വകലാശാല അധിപതി

VC_Photo

പ്രൊഫ. (ഡോ.) കെ. എൻ. മധുസൂദനൻ

e-mail: rector@cusat.ac.in
Ph: 0484 - 2577619(O), 9349406334